Większa przejrzystość przy paszportowaniu usług finansowych, czyli EBA publikuje projekty RTS’ów w sprawie powiadomień

Jednym z priorytetów EBA wydaje się zwiększenie przejrzystości w zakresie świadczenia finansowych usług transgranicznych w UE. Całkiem niedawno pisałem o najświeższym raporcie unijnego nadzorcy w sprawie zidentyfikowanych barierach dla podmiotów zamierzających wyjść poza granice kraju (klik1; klik2), a w ostatni czwartek opublikowany został projekt RTS’ów (regulacyjnych standardów technicznych) istotnie zwiększający pewność w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby paszportowania dla instytucji kredytowych (zgodnie z art. 35, 36 oraz 39 CRDIV). Pakiet zmienia dwa rozporządzenia, tj. 1151/2014 w sprawie powiadomień w przypadku świadczenia usług w ramach swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości oraz 926/2014 w sprawie wzorów powiadomień w tym samym zakresie. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom (mając świadomość, że jest to jeszcze projekt). W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że zmiany nie mają charakteru „rewolucji”, a raczej porządkujący.

Oba projekty nacisk kładą na jakość informacji, które instytucje są obowiązane przekazywać swoim organom nadzoru (w państwie siedziby – tzw. home competent authorities). Wśród najistotniejszych zmian można wskazać konieczność wyraźnego określenia daty rozpoczęcia działalności transgranicznej (zarówno w formie oddziału, jak i na zasadzie swobody świadczenia usług). W tym miejscu należy podkreślić, że taka zmiana ma w zasadzie charakter porządkowy, ponieważ wprawdzie Rozporządzenie 1151/2014 nie wymaga przekazywania takich informacji, to już Rozporządzenie 926/2014 nakłada taki obowiązek w samym formularzu, który instytucja przekazuje.

Większa przejrzystość, lepszy ogląda regulatora. Jest i pakiet MiFID2

Instytucje będą musiały przekazywać obecnie nieco szerszy zakres informacji, aby ułatwić państwom goszczącym (host) ocenę spełnienia wymogów m.in. w zakresie ochrony klienta (szczególnie jeżeli instytucja zamierza świadczyć usług „MiFID’owe”. Obejmuje to m.in. konieczność informowania w jaki sposób instytucja zamierza spełniać wymogi w zakresie oceny:

  1. Odpowiedniości i adekwatności – zachęcam do przeczytania tego artykułu o ocenie odpowiedniości oraz tego o kwestionariuszach;
  2. Informowania klientów (w szczególności nieprofesjonalnego)
  3. Najlepszego wykonania (best execution).

Tutaj pomocne będzie oczywiście Rozporządzenie 2017/565, które ustanawia wspólne standardy, niemniej jednak to na instytucji ciążył będzie obowiązek wykazania, że wymogi w tym zakresie zostały spełnione. Nowy formularz notyfikacyjny ze zmienianego RTS 926/2014 wymaga dość szczegółowych informacji w tym zakresie (oczywiście należy oczekiwać, że również w tym zakresie stosujemy zasadę proporcjonalności).

Inną zmianą czy może bardziej doprecyzowaniem jest konieczność przedłożenia przez instytucję planu finansowego, który zawierał będzie przewidywane wpływy i „wypływy” w okresie trzech lat, a także dane, które stanowiły podstawę do tych założeń (analogiczne wymogi przewidują chociażby wytyczne EBA w sprawie dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji PSD2). Te wytyczne EBA mogą z resztą posłużyć jako wskazówka co do zakresu informacji, które powinny znaleźć się w notyfikacji.

Ważnym elementem jest również obowiązek wyraźnego określenia, które czynności świadczone w państwie goszczącym będą miały charakter podstawowych. Ulegnie jednocześnie zmianie punkt drugi załącznika V do Rozporządzenia 926/2014, który określa dozwolone i zamierzone przez instytucje czynności (zakres działalności). Zmiana ma jednak charakter kosmetyczny i odnosi się de facto do wprowadzenia dwóch nowych usług: (i) inicjacji płatności oraz (ii) dostępu do informacji o rachunku.

Nowa wersja RTS 962/2014 wprowadza jednak inne ułatwienie. Chodzi mianowicie o odniesienie do właściwych aktów prawnych, w tym pakietu PSD2, oraz podział ze względu na to w jakiej formule świadczona jest usługa transgraniczna (oddział versus swoboda). Dodatkowo uzupełniono rubryki o wymaganie podania kodu LEI.

Niewielkie zmiany doprecyzowujące

Niewielkie zmiany pojawią się prawdopodobnie w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia 962/2014. Ponownie jednak zmiana ma charakter uszczegółowiający. W obecnym brzmieniu wymaga on od państw host przekazywania informacji odnośnie zakresu działalności oraz funduszy własnych do państw home z użyciem załącznika nr II i III. W proponowanym nowym brzmieniu informacje odnośnie funduszy własnych powinny być przekazane organowi nadzoru państwa goszczącego na poziomie indywidualnym i skonsolidowanym, o ile takie informacje są dostępne dla organu nadzoru państwa home.

Ostatnia już zmiana dotyczy art. 8 ust. 2 ww. rozporządzenia i również nie jest ona bardzo istotna. W obowiązującym brzemieniu w przypadku, gdy instytucja zamierza zakończyć działalność swojego oddziału, to musi przekazać stosowną informację (zakres wyznacza załącznik IV) do organów państwa pochodzenia i państwa przyjmującego. Jeżeli jednak oddział przyjmował lub przyjmuje depozyty (prowadzi działalność depozytową lub inną dotyczącą funduszy płatnych na żądanie), to w takiej sytuacji instytucja powinna uprzednio wystąpić do zewnętrznego audytora, który stwierdzi, że dany oddział nie prowadzi już takiej działalności. W kolejnym kroku instytucja musi przekazać oświadczenie audytora ww. organom. Na marginesie należy wskazać, że analogiczna zmiana ma zostać wprowadzona w RTS 1151/2014.

Czy zmiany są istotne?

To raczej kosmetyka. Bardziej interesujące są rekomendacje EBA kierowane do Komisji (zapraszam przede wszystkim tutaj), które rzeczywiście mogą ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej (głównie ze względu na „zobowiązanie” organów nadzoru do przyjęcia jednolitych praktyk i zakresu wymaganych dokumentów). Zobaczymy jednak w którym kierunku pójdą zmiany i czy rzeczywiście uda się wypracować takie samo rozwiązanie dla wszystkich jurysdykcji w UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *